0 votes
How far is Dallas Texas to Plano Texas?

1 Answer

0 votes
17.73 miles
...