0 votes
Is Vladimir Putin currently married?

1 Answer

0 votes
Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya m. 1983–2014
...